Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ portálu:

Trade associated Corporation s.r.o.
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8
Česká republika

IČO: 07816405 DIČ: CZ07816405

Spisová značka: C 308092 vedená u Městského soudu v Praze


Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

P. O. BOX 29 Bajkalská 21/A 827 99  Bratislava

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa


Spracovanie objednávok a informácie:

tel: +421 2 33 070 612

helpdesk@rightdeal.sk


Informácie ohľadom technických otázok:

servis@rightdeal.sk


Reklamácie:

servis@rightdeal.sk


Prevádzková doba:

PO - PIA : 08:00 - 16:00 hod.


Obchodné podmienky
nákupného portálu
rightdeal.sk
Kontakty: helpdesk@rightdeal.sk, Tel: +421 2 33 070 612

1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Prevádzkovateľom internetového portálu rightdeal.sk je spoločnosť
Trade associated Corporation s.r.o. IČO: 07816405 , DIČ: CZ07816405  so sídlom Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, zapísaná v Obchodnom registri, vedenom Městským soudem v Praze, oddíl  C vložka 308092 .
1.2 Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sú v súlade so všeobece
platnými právnymi predpismi SR a upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami,
vzniknuté prostredníctvom elektronického portálu www.rightdeal.sk. Vzťahy medzi
právnickými osobami a fyzickými osobami - živnostníkmi,sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka ( zák. č 513/1991 Zb. )
1.3 Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, živnostník alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii
odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom portálu.
1.4 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci
informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky portálu a celková
cena objednávky, spracovaná systémom portálu a následné zaslaná kuriérskou, alebo
inou doručovateľskou službou na dodaciu adresu kupujúceho.
1.5 Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti
zmluvných strán vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy
2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých
údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a
sú považované za záväzné pre všetky zúčastnené strány.
2.3 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom
doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v
prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
2.4 Predávajúci akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.
2.5 Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.),
žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne.
V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.
2.6 V prípade objednania tovaru, ktorý je potrebné objednať, môže byť zákazníkovi účtovaná
záloha po vzájomnej dohode. Vystavením zálohovej faktúry nevzniká kúpna zmluva.
2.7 Predávajúci môže pri cene objednávky vyššej ako 100 EUR v prípade úhrady dobierkou,
požadovať od kupujúceho čiastočnú platbu vopred – uhradenie zálohovej faktúry prevodným príkazom podľa platobných
inštrukcií uvedených na zálohovej faktúre, resp. priamym vkladom na účet predávajúceho
ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú príhodným spôsobom inak.
2.8 Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna
zmluva, elektronická objednávka sa v takomto prípade riadi touto zmluvou ak to
podmienky elektronického portálu dovoľujú.
2.9 Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej
odoslania (po 24 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku vybavovať). Kupujúci môže
objednávku stornovať e-mailom na adrese helpdesk@rightdeal.sk.
2.10 Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo
nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito
obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ
sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci
informovaný telefonicky a/alebo emailom. V prípade prevodu na bankový účet platba
bude vrátená.
2.11 V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť, alebo celú
kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky,
bezhotovostným prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
2.12 K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru
kupujúcim. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa
prevzatia tovaru v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z. V prípade odstúpenia od zmluvy,
kupujúci musí doručiť tovar niektorou z prepravných spoločnosti a to na vlastné náklady na
adresu uvedenú v kontaktnom formulári obchodu. Zakúpený tovar, ktorý musí byť v
pôvodnom obale, kompletný a nepoškodený s originálným dokladom o kúpe, záručným
listom a návodom na použitie. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania.
Ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. Tovar musí byť vrátený so všetkým
príslušenstvom a v pôvodnom obale.
2.13 Pri zariadeniach s predinštalovaným softvérom músi byť zariadenie a softvér uvedený
do továrenských nastavení (základných nastavení).
2.14 V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, používaný či poškodený, predávajúci
môže vrátenú cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu
spotrebiteľovi do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.
2.15 Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 dní ( zákon č.102/2014 Z. z..)
prijať odstúpenie od zmlúvy, alebo prijať nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.
2.16 Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na kúpne zmluvy, ktorých predmetom je
predaj zvukových alebo obrazových záznamov, alebo počítačových programov, ktoré
spotrebiteľ rozbalil a tiež tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť podľa §7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z..
2.17 Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu
alebo preddavok v zákonnej lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Predávajúci
vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne oznamený účet.
2.18 Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 dní odo dňa
doručenia tovaru, a to podľa inštrukcie v kontaktnom formulári obchodu.
Telefonicky a/alebo zaslaním krátkej textovej správy (SMS) právo na odstúpenie od
zmluvy uplatniť nemožno. Zákazník je po zaslaní žiadosti povinný overiť si prijatie žiadosti.
Duplikáty faktúr nevystavujeme.
Pre uplatnenie práva odstúpenia od zmlúvy môže spotrebiteľ použiť nasledovný dokument: formulár
- odstúpenie od zmlúvy

3. Dodacie podmienky a termíny
3.1 Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho
uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude
dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kurierskou službou, resp. inou doručovateľskou spoločnosťou), 
alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť
výberu pri zadávaní objednávky).
3.2 Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne prepravcovi, alebo
prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
3.3 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho iba vtedy, ak zaplatil kúpnu
cenu v plnej výške.
3.4 Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe (t.j. spravidla do doby
uvedenej pri produkte  v case jeho objednania) pri prijatí elektronickej objednávky.
Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch aj dlhšia, po osobitnej dohode zmluvných strán.
Nedodanie tovaru v dohodnutom termíne oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
3.5 Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy
tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.
3.6 Doprava je zabezpečená prostredníctvom rozvozu ( len pre dané lokality uvedené v sekcií
"doprava" ), tej ktorej kuriérskej spoločnosti.
3.7 Predávajúci nie je povinný vrátiť zálohu poskytnutú na nákup tovaru, pokiaľ je objednaný
tovar už na sklade, alebo v expedícii zo skladu, ani počas doby dodávania objednaného tovaru doručovateľskou spoločnosťou.
3.8 Cena za dopravu: http://www.rightdeal.sk/doprava/

4. Kúpna cena a možnosti platby
4.1 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky na internetovom portáli sú uvádzané
vrátane DPH. V cene sú započítane všetky poplatky (recyklačný poplatok, autorský
poplatok...). Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je
uvedené inak.
4.2 Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku, od kuriéra) prípadne v
termíne uvedenom na zálohovej faktúre, alebo pri zaslaní objednávky.
4.3 Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar
expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu
predávajúceho.
4.4 Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred (nastavením
systému obchodu), predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl. 2 ods. 7
týchto podmienok.
4.5 V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred predávajúcemu, predávajúci považuje
objednávku za neplatnú.
4.6 Kupujúci si môže zvoliť obvykle jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny:
• prevodom na bankový účet
• dobierkou (dočasne pozastavené - hateing)
• platba kartou cez platobnu bránu
• alebo ďalší s platobných systémov ponukaných portálom
 
5. Záruka, reklamácie, doklady
5.1 1 Predávajúci k tovaru dodá kupujúcemu faktúru, ktorá slúži ako dodací list. Kópiu
dokladov neposkytujeme. Vo vynimočných prípadoch a po vzájomnek dohode môže byť kópia poskytnutá
za poplatok 20 Eur ( faktúra, dobropis , zálohová faktúra.. ). Duplikáty faktúr nevystavujeme.
Zákazník môže  pri reklamácií využiť možnosť riešenia sporu, prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov.
Odkaz: http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/391-2015-z-z.p-36402.pdf
5.2 Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú na Faktúre (slúži zároveň
ako záručný list), ak nie je na faktúre uvedené inak, tak minimálna záruka je 24 mesiacov a
začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pokiaľ sa jedná o viacero zostavených
komponentov, ktoré neboli zostavené našou spoločnosťou, zakaznik je povinný zaslať len
daný vadný komponent.
5.3 Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe
spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe,
montáži.
5.4 Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným
zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou,
elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým
opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti,
živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou
v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Dodatočné reklamácie neúplnosti, alebo
vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však
predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou
zmluvou. V prípade že je doklad vystavený na firmu resp. na IČO záruka je v zmysle
obchodného zákonnika 1 rok /12 mesiacov/.
5.5 Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu
zásahu nebola výslovne predávajúcim, alebo výrobcom tovaru zmocnená.
5.6 Vybavené reklamácie budú kupujúcemu zasielané prepravnou službou, alebo
budú v prípade neprevzatia adresátom uschované.
5.7 Pri preprave rozvozom, kuriérskou spoločnosťou alebo iným doručovateľom, je kupujúci
povinný v prípade, že mu bola doručená poškodená zásielka, oznámiť tuto skutočnosť ato
najneskôr do 24 hodín od prevzatia predmetnej zásielky.
 
6. Alternatívne riešenie sporov
6.1 Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva,
alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný.
Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie, alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh
na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.
Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú subjektami ARS oprávnené právnické osoby a aj na to určené orgány štátnej správy. 
Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.
6.2 Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov.
Riešenie sporu  prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku
a ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR.
Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať od žiadateľa je 5 EUR  na úhradu nákladov. 
 
7. Záverečné ustanovenia
7.1 Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 8. 2022 a rušia predchádzajúce znenia
VOP.
7.2 Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej
stránke portálu v deň odoslania objednávky kupujúcim.
7.3 Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný
uviesť predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu dodania, PSČ, číslo telefónu a
emailovú adresu. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou
osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno,
fakturačnú adresu, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
7.4 Objednávku tovaru je možné uskutočniť aj bez registrácie, pričom zadané údaje budú
uchované iba jednorázovo pre uskutočnenie konkrétnej objednávky tovaru. Zadané údaje
môže kupujúci skontrolovať v doručenej potvrdzujúcej mailovej správe s uvedeným online
odkazom na objednávku. Zmenu alebo korekciu údajov v objednávke alebo registrácií je
možné vykonať telefonicky alebo mailom.
7.5 Prevádzkovateľ je oprávnený posielať osobné údaje zákazníkov v rozsahu e-mailových
adries, použitých v rámci nákupov na stránkach internetového portálu, prevádzkovateľovi
portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníku spokojnosti s nákupom v
rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový portál zapojený.
Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči nášmu portálu v postavení postavení
sprostredkovateľa osobných údajov v zmysle § 8 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj
nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 62odst. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. o
elektronických komunikáciách a je robené po každom nákupe na internetovom portáli.
Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený poskytnutú emailovú adresu použiť
výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníku spokojnosti, v zmysle Podmienok
programu Overené zákazníkmi dostupných na adrese
https://sluzby.heureka.sk/napoveda/dolezite-dokumenty/. Prevádzkovateľ portálu
Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy uchováva po dobu, po ktorú je naša spoločnosť
zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj
nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči nášmu portálu, alebo priamo voči
prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk k čomuje mu poskytnutá možnosť v každom
jednotlivom dotazníku.
Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov
v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš portál zapojený. Tie
vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č.
351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov
neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu.
Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu
Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý
spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov,
vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia
využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu
Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom
tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-
mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti
zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete
kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v
e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej
zasielať.“
7.6 Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov v doplnení a znení neskorších predpisov, súhlas na
spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme
predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Obchodných
podmienok. Súhlas kupujúci udeľuje na dobu neurčitú. Kupujúci má právo udelený súhlas
kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na poštovú adresu predávajúceho.
Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a
údaje budú následne vymazané. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne.
Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.
7.7 Prevádzkovateľ internetového portálu www.rightdeal.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje
budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe všeobecných
obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené,
sprístupnené, ani poskytnuté ďalšej tretej strane.
7.8 Vo veci ochrany a spracovania osobných údajov kupujúceho zo strany prevádzkovateľa portálu
rightdeal.sk., sa použijú tieto podmienky ochrany osobných údajov.